Skip to main content

JAWATAN KOSONG DI MAJLIS DAERAH SETIU 2015 (Tarikh Tutup Permohonan : 18/8/2015)


Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Terengganu Darul Iman, Warganegara Malaysia
yang berkelayakan serta berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan seperti berikut :
- Pegawai Perancang Bandar dan Desa *
- Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
- Penolong Arkitek Landskap
- Penolong Pegawai Tadbir
- Penolong Akauntan
- Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) *
- Pembantu Penguatkuasa *
- Pemandu Kenderaan *
- Pembantu Awam *
Borang Permohonan MDS.TR.1 bernilai RM2.00 boleh didapati di Kaunter Hasil, Jabatan Perbendaharaan, Majlis Daerah Setiu,Wisma MDS,Bandar Permaisuri,Setiu,Terengganu pada waktu pejabat.
Muat Turun Iklan Jawatan Format PDF, sila klik pautan ini https://www.facebook.com/down…/926726370717801/iklan2015.pdf
IKLAN JAWATAN KOSONG MAJLIS DAERAH SETIU
Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Terengganu Darul Iman, Warganegara Malaysia
yang berkelayakan serta berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan seperti berikut :-


JAWATAN TERBUKA


BIL

JAWATAN

GRED

JADUAL GAJI MINIMA-MAKSIMA

1.
Pegawai Perancang Bandar dan Desa *
J41
RM2,360.00-RM8,743.00
2.
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
JA29
RM1,418.00-RM5,121.00
3.
Penolong Arkitek Landskap
JA29
RM1,418.00-RM5,121.00
4.
Penolong Pegawai Tadbir
N27
RM1,362.00-RM5,092.00
5.
Penolong Akauntan
W27
RM1,367.00-RM5,098.00
6.
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) *
N17
RM928.00-RM3,375.00
7.
Pembantu Penguatkuasa *
N17
RM928.00-RM3,375.00
8.
Pemandu Kenderaan *
H11
RM837.00-RM2,619.00
9.
Pembantu Awam *
H11
RM837.00-RM2,619.00

                Catatan :
i.                     Semua syarat-syarat permohonan jawatan hendaklah di muat turun di Portal Rasmi dan Facebook Rasmi Majlis Daerah Setiu.
ii.                   [*] keutamaan kepada kakitangan dalaman.
iii.                  Jadual Gaji di atas tidak termasuk Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA), Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dan Elaun-Elaun lain.

Cara memohon :
(a)    Setiap permohonan hendaklah menggunakan Borang MDS.TR.1  bernilai RM2.00 yang boleh didapati di Kaunter Hasil, Jabatan Perbendaharaan, Majlis Daerah Setiu.

(b)   Permohonan hendaklah disertakan satu salinan dokumen yang berkaitan yang telahpun disahkan seperti berikut :-
(i)           Sijil Kelahiran
(ii)          Kad Pengenalan
(iii)         Surat Berhenti Sekolah
(iv)         Sijil/Diploma/Ijazah Kelulusan Pelajaran (TRANSKRIP TIDAK DITERIMA)
(v)          Kad Pengenalan Ibubapa Sekiranya pemohon Lahir di Luar Negeri Terengganu.
               Dan ;
(vi)         Sekeping gambar warna(terkini) berukuran pasport
               (lekatkan pada penjuru kanan Borang Permohonan)

(c)    Permohonan dari pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah memajukan permohonan tersebut melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan menyertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini (termasuk Kenyataan Cuti) serta Laporan Nilaian Prestasi Tahunan bagi tiga (3) tahun terakhir berturut-turut.

(d)   Permohonan yang tidak mematuhi/memenuhi syarat-syarat di atas tidak akan dipertimbangkan.

(e)   Tarikh tutup permohonan termasuk permohonan melalui pos hendaklah di terima oleh Majlis Daerah Setiu selewat-lewatnya sebelum/pada 18hb. Ogos, 2015.

(f)     Permohonan yang di terima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

(g)    Calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.  Majlis Daerah Setiu tidak akan bertanggungjawab ke atas semua perbelanjaan calon yang akan menghadiri temuduga tersebut.  Mereka yang tidak dihubungi dalam tempoh enam (6) selepas tarikh tutup permohonan adalah dianggap tidak berjaya.

(h)   Borang permohonan yang lengkap sempurna diisi berserta sekeping sampul surat berukuran
9 x 4 inci beralamat sendiri dan bersetem RM1.00 hendaklah di hantar kepada alamat  di bawah dengan menulis jawatan yang di pohon di sebelah atas kiri penjuru sampul surat ;

Yang Dipertua,
Malis Daerah Setiu,
Wisma MDS,
22100 Bandar Permaisuri,
SETIU, TERENGGANU.


RUJUKAN FAIL  :  MDS. 001/04/12 JLD.5
BERTARIKH      :  28 JULAI 2015
1.    (a)  JAWATAN                                          :                 PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED J41.*

        (b)  PIHAK BERKUASA TEMPATAN  :                              MAJLIS DAERAH SETIU.

        (c)   KUMPULAN PERKHIDMATAN  :                              KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL.

        (d)  KLASIFIKASI PERKHIDMATAN   :                              PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN.

2.    JADUAL GAJI                                            :
GAJI
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
MINIMUM
MAKSIMUM

RM2,360.00

RM8,743.00

RM225.00


3.    SYARAT LANTIKAN                                :                             
        3.1          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
                (a)  Ijazah Sarjana Muda Perancang Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan  
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;
                                  [ Gaji Permulaan : RM2,360.00 ] atau ;
                        (b)  Ijazah Sarjana Muda Senibina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta ijazah sarjana atau diploma lepas ijazah dalam bidang perancang bandar atau bidang-bidang lain berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;
                                [ Gaji Permulaan :  RM2,774.84 ] atau ;
                        (c)   Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta Ijazah Sarjana atau diploma lepas ijazah dalam bidang perancangan bandar atau lain-lain bidang yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;
                                [ Gaji Permulaan :  RM2,567.28 ] atau ;
                        (d)  Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang geografi, ekonomi, sains sosial, antropologi atau perangkaan yang diikitiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta ijazah sarjana atau diploma lepas ijazah dalam bidang perancangan bandar atau lain-lain bidang berkaitan yang diikitiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;
                                [ Gaji Permulaan :  RM2,360.00 ]  
        3.2          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian Bahasa Melayu ( termasuk Lulus
      Ujian Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  
      dengannya oleh Kerajaan.

4.    SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN ( PSL )  :
        Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa  
      adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke Jawatan  
      Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41, tertakluk kepada kekosongan 
      jawatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :
(i)                  mempunyai kelayakan di atas ; SERTA
(ii)                memenuhi had umur bagi Perlantikan Secara Lantikan (PSL) seperti berikut :-

(a)    54 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun
(b)   56 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun ; dan
(c)    58 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.


5.    TARAF JAWATAN                                   :                              TETAP

6.    PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-               
      SYARAT SKIM PERKHIDMATAN       :               Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan    
              Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41 adalah
              tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan
              berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-
              pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.


7.    FUNGSI BIDANG TUGAS                     :                             
        Merancang, menyedia, menyelia dan menyelaras kajian rancangan pembangunan dan pelan-pelan  
        pembangunan serta membuat laporan teknikal dan memberi nasihat perancangan termasuk pelan
       tata-atur.
Bertanggungjawab terhadap penyelarasan bajet berhubung dengan pengurusan projek   
        pembangunan dan bajet mengurus serta bertanggungjawab terhadap pembangunan pangkalan data  
        GIS untuk data-data perancangan serta pengumpulan maklumat-maklumat kemajuan perancangan
        dan pembangunan bandar.


1.   (a)  JAWATAN                                           :                 PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA   
                                                                                                GRED JA29
        (b)  PIHAK BERKUASA TEMPATAN  :                              MAJLIS DAERAH SETIU.
        (c)   KUMPULAN PERKHIDMATAN  :                              KUMPULAN PELAKSANA.
        (d)  KLASIFIKASI PERKHIDMATAN   :                              PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN.
2.    JADUAL GAJI                                            :
GAJI
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
MINIMUM
MAKSIMUM

RM1,418.00

RM5,121.00

RM145.00


3.    SYARAT LANTIKAN                                :                             
        3.1          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
                (a)  Sijil dalam bidang Perancang Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;
                                  [ Gaji Permulaan : RM1,418.00 ] atau
                        (b)  Diploma dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;
                                [ Gaji Permulaan :  RM1,826.02 ]  
        3.2          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian Bahasa Melayu ( termasuk Lulus
      Ujian Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  
      dengannya oleh Kerajaan.
4.    TARAF JAWATAN                                   :                              TETAP
5.    PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-               
      SYARAT SKIM PERKHIDMATAN       :               Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan    
              Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred   
              JA29
adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim   
              perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa
              serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari
              semasa ke semasa.

6.    FUNGSI BIDANG TUGAS                     :                             
Menyediakan maklumat dan pelan yang berkaitan untuk kegunaan perancangan dan koordinasi  
pembangunan infrastruktur dan utiliti serta pengangkutan/sistem trafik di kawasan perbandaran.   Memberi ulasan teknikal
bagi permohonan kebenaran merancang pendirian bangunan, pindaan pendirian bangunan, kemudahan infrastruktur dan utiliti bagi kawasan perbandaran. Menyediakan pelan dan laporan lawatan tapak bagi permohonan membina struktur menara telekomunikasi dan permohonan cadangan untuk memasang struktur telekomunikasi atas bangunan oleh pihak penyedia perkhidmatan telekomunikasi dan menyediakan pelan bagi pegawai kawasan.

1.    (a)  JAWATAN                                          :                 PENOLONG ARKITEK LANDSKAP GRED JA29    

        (b)  PIHAK BERKUASA TEMPATAN  :                              MAJLIS DAERAH SETIU.

        (c)   KUMPULAN PERKHIDMATAN  :                              KUMPULAN PELAKSANA.

        (d)  KLASIFIKASI PERKHIDMATAN   :                              PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN.

2.    JADUAL GAJI                                            :
GAJI
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
MINIMUM
MAKSIMUM

RM1,418.00

RM5,121.00

RM145.00


3.    SYARAT LANTIKAN                                :                             
        3.1          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
                (a)  Sijil Institut Pertanian yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;
                                  [ Gaji Permulaan : RM1,418.00 ] atau ;
                        (b)  Sijil Seni Bina, Sijil Perancang Bandar atau Sijil Kejuruteraan Awam (Seni Bina) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;
                              [ Gaji Permulaan :  RM1,418.00 ] atau ;
(d)    Diploma dalam bidang seni bina landskap yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

[ Gaji Permulaan: RMRM1,826.02 ]  

        3.2          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian Bahasa Melayu ( termasuk Lulus
      Ujian Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  
      dengannya oleh Kerajaan.

4.    TARAF JAWATAN                                   :                              SEMENTARA
5.    PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-               
      SYARAT SKIM PERKHIDMATAN       :               Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan    
              Penolong Arkitek Landskap JA29 adalah tertakluk    
              kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan
              yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang 
              dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
6.    FUNGSI BIDANG TUGAS                     :                             
Bertanggungjawab melaksanakan kerja-kerja lapangan, surihan, penyediaan lukisan ilustrasi, penyediaan pelan dan dokumentasi, pemantauan, pemuliharaan landskap, penyelidikan dan pengurusan.  Melaksanakan kerja-kerja pengumpulan maklumat untuk perancangan dan reka bentuk projek pembangunan landskap. Menyediakan cadangan reka bentuk, pelan-pelan konsep dan laporan cadangan kos projek-projek pembangunan landskap. Melaksanakan pembinaan projek pembangunan landskap dan menyedia program pembangunan rekreasi. Melaksanakan kerja-kerja pemantauan penggunaan dan penguatkuasaan dasar, akta, garis panduan dan peraturan berhubung dengan landskap.


1.    (a)  JAWATAN                                          :                 PENOLONG AKAUNTAN GRED W27
        (b)  PIHAK BERKUASA TEMPATAN  :                              MAJLIS DAERAH SETIU.
        (c)   KUMPULAN PERKHIDMATAN  :                              KUMPULAN PELAKSANA.
        (d)  KLASIFIKASI PERKHIDMATAN   :                              PERKHIDMATAN KEWANGAN
2.    JADUAL GAJI                                            :
GAJI
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
MINIMUM
MAKSIMUM

RM1,367.00

RM5,098.00

RM145.00


3.    SYARAT LANTIKAN                                :                             
        3.1          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
                        (a)  diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan
                                yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tetmpatan atau 
                            kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
                            [ Gaji Permulaan: RMRM1,667.08 ] 
                        (b)  Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Adminisrators of United
                            Kindom
dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang
                            diiktiraf setaraf dengannya.
                            [ Gaji Permulaan: RMRM1,892.68 ] 
3.2          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian Bahasa Melayu ( termasuk Lulus
Ujian Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  
dengannya oleh Kerajaan.
4.    SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN ( PSL )  :
        Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Penolong Akauntan Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
(i)                  mempunyai kelayakan di atas ; atau
(ii)                lulus peperiksaan khas; DAN
(iii)          memenuhi had umur bagi Perlantikan Secara Lantikan (PSL) seperti berikut :-
(a)    54 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun
(b)   56 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun ; dan
(c)    58 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.


5.    TARAF JAWATAN                                   :                              TETAP


6.    PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-               
      SYARAT SKIM PERKHIDMATAN       :               Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan    
              Penolong Akauntan Gred W27 adalah tertakluk   
              kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan
              yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang 
              dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.


7.    FUNGSI BIDANG TUGAS                     :                             
        Bertanggungjawab melaksanakan, menyelia sistem dan operasi berkaitan dengan akaun pembayaran gaji, kutipan hasil, terimaan hasil, klasifikasi hasil, penyelenggaraan buku tunai, daftar deposit, amanah dan penyediaan laporan tahunan.1.     (a)  JAWATAN                                                           :            PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N27

         (b)  PIHAK BERKUASA TEMPATAN                                 :              MAJLIS DAERAH SETIU.

         (c)  KUMPULAN PERKHIDMATAN                                  :              KUMPULAN PELAKSANA.

         (d) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN                                   :              PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

2.    JADUAL GAJI                                                            :

GAJI
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
MINIMUM
MAKSIMUM

RM1,362.00

RM5,092.00

RM145.00


3.    SYARAT LANTIKAN                                :                             
        3.1          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
                (a)  Sijil Tinggi Persekolahan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;
                                  [ Gaji Permulaan : RM1,362.00 ] atau ;
                        (b)  Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;
                                [ Gaji Permulaan :  RM1,362.00] atau ;
                        (c)   Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
                                [ Gaji Permulaan :  RM1,661.95] atau ;
                        (d)    Diploma dalam bidang Pengurusan Harta Benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada   
                  institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf  
                  dengannya;
                                  [ Gaji Permulaan :  RM1,737.15]    
        3.2          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian Bahasa Melayu ( termasuk Lulus
      Ujian Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  
      dengannya oleh Kerajaan.

4.    SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN ( PSL )  :
                        Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi),   
        Pembantu Setiausaha Pejabat, Pembantu Tadbir (Kewangan), Pemeriksa Cap Jari dan Penyelia   
        Jurupakaian adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke
        Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27, tertakluk kepada kekosongan 
      jawatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :
(i)            mempunyai kelayakan di atas ; atau
(ii)           lulus Peperiksaan Khas; DAN(iii)          memenuhi had umur bagi Perlantikan Secara Lantikan (PSL) seperti berikut :-

(a)    54 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun
(b)   56 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun ; dan
(c)    58 tahun bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

4.    TARAF JAWATAN                                   :                              TETAP
5.    PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-               
      SYARAT SKIM PERKHIDMATAN       :               Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan    
              Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 adalah tertakluk    
              kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan
              yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang
              dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
6.    FUNGSI BIDANG TUGAS                     :                             
Bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja yang berkaitan pengurusan kewangan, perolehan bekalan dan pembangunan, pengurusan, perkhidmatan personel, pengurusan pentadbiran pejabat, pengurusan majlis rasmi, mengendalikan urusan konsuler dan penguatkuasaan undang-undang.

1.    (a)  JAWATAN                                          :                 PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)GRED N17

        (b)  PIHAK BERKUASA TEMPATAN  :                              MAJLIS DAERAH SETIU.

        (c)   KUMPULAN PERKHIDMATAN  :                              KUMPULAN PELAKSANA.

        (d)  KLASIFIKASI PERKHIDMATAN   :                              PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

2.    JADUAL GAJI                                            :
GAJI
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
MINIMUM
MAKSIMUM

RM928.00

RM3,375.00

RM95.00


3.    SYARAT LANTIKAN                                :                             
        3.1          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
                (a)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan ;
                                  [ Gaji Permulaan : RM928.00 ] atau ;
                                [Keutamaan diberi kepada calong yang berkebolehan mengendalikan computer  dan/atau mengambil trengkas]  
        3.2          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian Bahasa Melayu ( termasuk Lulus
      Ujian Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  
      dengannya oleh Kerajaan.
4.    TARAF JAWATAN                                   :                              TETAP
5.    PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-               
      SYARAT SKIM PERKHIDMATAN       :               Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan    
              Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)Gred N17   
              adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim
              perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa
              serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari
              semasa ke semasa.


6.    FUNGSI BIDANG TUGAS                     :                             
Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian/Unit yang berkenaan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/dokumen, pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistik serta penyediaan rekod .
1.    (a)  JAWATAN                                          :                 PEMBANTU PENGUATKUASA GRED N17

        (b)  PIHAK BERKUASA TEMPATAN  :                              MAJLIS DAERAH SETIU.

        (c)   KUMPULAN PERKHIDMATAN  :                              KUMPULAN PELAKSANA.

        (d)  KLASIFIKASI PERKHIDMATAN   :                              PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

2.    JADUAL GAJI                                            :
GAJI
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
MINIMUM
MAKSIMUM

RM928.00

RM3,375.00

RM95.00


3.    SYARAT LANTIKAN                                :                             
        3.1          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
                (a)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan ;
                                  [ Gaji Permulaan : RM928.00 ] atau ;
                        (b)    Bekas anggota Polis Diraja Malaysia atau Angkatan Tentera Malaysia yang berpangkat
                  Koperal ke atas dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod
                  perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam
                  Bahasa Malaysia denga memuaskan.
                                  [ Gaji Permulaan : RM928.00 ]
                        (c)     Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut :
                                  i.  Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
                                  ii.  Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita ;
                                  iii. Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 – 26 ;
iv.     Mempunyai ukuran dada biasa sekurang-kurangnya 79sm dan 84sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);
v.       Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa mengggunakan cermin mata ;
vi.     Pengecaman warna dan pendegnaran yang tidak cacat ; dan
vii.    Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh Pengamal Perubatan Berdaftar.
                                   
        3.2          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian Bahasa Melayu ( termasuk Lulus
      Ujian Lisan ) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  
      dengannya oleh Kerajaan.

4.    TARAF JAWATAN                                   :                              TETAP
5.    PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-               
      SYARAT SKIM PERKHIDMATAN       :               Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan    
              Pembantu Penguatkuasa Gred N17 adalah tertakluk
              kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan
              yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang
              dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.


6.    FUNGSI BIDANG TUGAS                     :                             
Menjalankan operasi penguatkuasaan, penyediaan statistik penguatkuasaan, menyediakan rekod operasi dan pendakwaan, terlibat dengan saksi kes-kes pendakwaan dan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pegawai atasan dari semasa ke semasa.  Menguatkuasakan akta, enakmen dan undang-undang kecil yang berkaitan.

1.    (a)  JAWATAN                                          :                 PEMANDU KENDERAAN GRED H11

        (b)  PIHAK BERKUASA TEMPATAN  :                              MAJLIS DAERAH SETIU.

        (c)   KUMPULAN PERKHIDMATAN  :                              KUMPULAN PELAKSANA.

        (d)  KLASIFIKASI PERKHIDMATAN   :                              PERKHIDMATAN KEMAHIRAN

2.    JADUAL GAJI                                            :
GAJI
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
MINIMUM
MAKSIMUM

RM837.00

RM2,619.00

RM80.00


3.    SYARAT LANTIKAN                                :                             
        3.1          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
                (a)  Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan ;
                (b)  Mempunyai lesen memandu kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh Percubaan P]; dan
                (c)  Berkebolehan memandu, mengendali dan menyelenggara kenderaan berkenaan yang diliputi oleh Skim Perkhidmatan ini.
                        Gaji Permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut Kelas Lesen Memandu :
Ø  Lesen D                              -  RM896.15
Ø  Lesen E/E1/E2                 -  RM942.30
Ø  Lesen F/H                          -  RM988.45
Ø  Lesen G/I                          -  RM1,034.60
     3.2             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada
                        peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
                        kerajaan.

4.    TARAF JAWATAN                                   :                              TETAP

5.    PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-               
      SYARAT SKIM PERKHIDMATAN       :               Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan    
              Pemandu Kenderaan Gred H11 adalah tertakluk kepada
              syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang
              sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang
              dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

6.    FUNGSI BIDANG TUGAS                     :                             
Bertanggungjawab melaksanakan skop tugas pemanduan kenderaan yang memerlukan lesen memandu daripada Jabatan Pengangkutan jalan serta menjaga kenderaan/jentera di bawah kelolaannya supaya sentiasa berada dalam keadaan bersih dan selamat untuk digunakan bagi setiap perjalanan.  Antara kenderaan/jentera yang diliputi oleh Skim Perkhidmatan ini ialah kereta, van, lori, dumper, roller dan traktor pertanian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang  diarahkan oleh Ketua Jabatan. 


1.    (a)  JAWATAN                                          :                 PEMBANTU AWAM GRED H11

        (b)  PIHAK BERKUASA TEMPATAN  :                              MAJLIS DAERAH SETIU.

        (c)   KUMPULAN PERKHIDMATAN  :                              KUMPULAN PELAKSANA.

        (d)  KLASIFIKASI PERKHIDMATAN   :                              PERKHIDMATAN KEMAHIRAN

2.    JADUAL GAJI                                            :
GAJI
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
MINIMUM
MAKSIMUM

RM837.00

RM2,619.00

RM80.00


3.    SYARAT LANTIKAN                                :                             
        3.1          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-
                        (a)  Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
                                 kerajaan.
                                 ( Gaji Permulaan RM850.00 )
        3.2          Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian dalam Subjek Bahasa Melayu pada
                        Peringkat Menengah Rendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

4.    TARAF JAWATAN                                   :                              TETAP
5.    PENAKLUKAN DI BAWAH SYARAT-               
      SYARAT SKIM PERKHIDMATAN       :               Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan    
              Pembantu Awam Gred H11 adalah tertakluk kepada
              syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang
              sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang
              dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

6.    FUNGSI BIDANG TUGAS                     :                             
                Menjalankan tugas-tugas am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam
        dan luar bangunan pejabat dan tugas-tugas berkaitan sokonngan teknikal ke atas perlatan dan ruang
        kerja.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Jabatan.

Comments

Popular posts from this blog

Kisah Hijrah Tentang Sarang Labah-labah Dan Burung Merpati Palsu?

Rasulullah S.A.W telah mengaturkan strategi dan pelbagai ikhtiar dengan menggunakan jalan rahsia dan bersembunyi di Gua Thur, namun dapat dijejak oleh kaum kafir Quraish sampai ke Gua Thur kerana mereka mempunyai ilmu mengesan tapak kaki sehingga jejak tapak kaki terhenti di hadapan Gua Thur. Dengan keadaan Gua Thur yang kecil jika tunduk sahaja pun sudah nampak orang ada atau tiada di dalamnya, dengan ikhtiar apa lagi harus dibuat selain Tawakkal kepada Allah, begitulah cara Rasulullah yang patut kita ikuti setelah pelbagai usaha telah dilakukan barulah kita Bertawakkal kepada Allah.
Nabi Muhammad S.A.W Dilindungi Merpati Dan Labah-Labah Di Gua Thur?
Oleh : Drs. Abdul Ghani Azmi Idris Majalah Pengasuh Terbitan Majlis Agama Islam Kelantan. Bil. 558.
Rasulullah s.a.w. ke Madinah merupakan satu peristiwa yang paling agung dan bersejarah dalam Islam kerana ia merupakan titik tolak bagi kebangkitan dan perkembangan Islam ke seluruh pelusuk dunia. Dari Madinah umat Islam yang dipinpim ole…

JAWATAN KOSONG PENOLONG JURUTERA DI MAJLIS DAERAH SETIU (TUTUP:5/07/2016)