Monday, June 20, 2016

JAWATAN KOSONG PENOLONG JURUTERA DI MAJLIS DAERAH SETIU (TUTUP:5/07/2016)
IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia keutamaan Rakyat Negeri Terengganu Darul Iman yang berkelayakan dan berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh iklan ditutup untuk mengisi kekosongan jawatan berikut :


BIL

JAWATAN
KLASIFIKASI/KUMPULAN PERKHIDMATAN
GAJI MINIMUM
GAJI MAKSIMUM
KENAIKAN TAHUNAN

1.Penolong Jurutera
Gred JA29
(Tetap)


Perkhidmatan Kejuruteraan/
Kumpulan Pelaksana
(Skim Perkhidmatan Bersepadu)

1,549.00

5,701.00

145.00

Jadual Gaji di atas tidak termasuk Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Perumahan dan  Elaun-Elaun Lain.


                        PENOLONG JURUTERA GRED JA29

SYARAT LANTIKAN    1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

         (a)    warganegara Malaysia;

         (b)    berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;


                           (c)    KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PENOLONG JURUTERA GRED JA29 :

               Kelayakan Masuk                    : (i)  Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf  oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
                          
                           Gaji Permulaan                       :      Gred JA29: RM1,549.00
                                                   
                           ATAU

               Kelayakan Masuk                    :(ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institut pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

               Gaji Permulaan                      :           Gred JA29:  RM1,935.02

               DAN

               Syarat Bahasa Melayu            :        Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

         Taraf Jawatan     : 2.  TetapSyarat                  : 3.  Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Kemahiran, Pemeriksa  
Peningkatan               Kereta Motor Gred AB19, AB22 dan AB26, Penjaga Jentera Elektrik dan Merinyu Tali Air           
Secara Lantikan         adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan
                                    Secara Lantikan ke jawatan Penolong Jurutera Gred JA29,  tertakluk kepada kekosongan
                                    Jawatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

(a)   (i)   mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) diatas; atau

(ii)  Lulus Peperiksaan Khas; dan

(b)   Had umur pelantikan:

(i)    Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur  persaraaan paksa 55 tahun atau 56 tahun; atau

(ii)   berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi  pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

(iii)  berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.


               Penaklukan        :     4.         Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan Penolong Jurutera adalah tertakluk
Di Bawah Syarat-       kepada syarat-syarat skim perkhidmatan yang berkenaan yang berkuatkuasa serta
Syarat Skim                pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
Perkhidmatan
                               
Fungsi Tugas      :        5.      Bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan projek bagi skop kerja kejuruteraan antaranya kejuruteraan awam, mekanikal dan elektrik iaitu mengumpul maklumat untuk penyediaan reka bentuk, menyedia dan menyemak lukisan kejuruteraan, merekod inventori, mengawas tapak projek, menyelia pelaksanaan kerja pengawasan pembinaan di tapak projek, menyedia laporan kemajuan projek, membantu kerja-kerja perundingan dan penyediaan sebutharga dan tender, menjalankan kerja penyelenggaraan bangunan dan workshop, melaksanakan kerja-kerja kawalan, pengujian, penyelenggaraan berkala peralatan elektrik, merancang dan menyusun aktiviti bagi mengawal selia sistem pengairan dan saliran serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan.CARA MEMOHON :

(a)        Setiap permohonan hendaklah menggunakan Borang MDS. TR. 1  bernilai RM 2.00 yang boleh didapati di Kaunter Hasil, Jabatan Perbendaharaan, Majlis Daerah Setiu.

(b)        Permohonan hendaklah disertakan satu salinan dokumen yang berkaitan yang disahkan seperti berikut :-
           
(i)        Sijil Kelahiran
(ii)       Kad Pengenalan
(iii)      Surat Berhenti Sekolah
(iv)      Sijil/Diploma Kelulusan Pelajaran (TRANSKRIP TIDAK DITERIMA)
(v)       Kad Pengenalan Ibubapa sekiranya pemohon lahir di luar Negeri Terengganu.
         Dan ;
(vi)      Sekeping gambar warna (terkini) berukuran passport
         (lekatkan pada penjuru kanan Borang Permohonan)

[Pegawai yang layak untuk buat pengesahan ialah Pegawai Kerajaan Kumpulan ‘A’, Wakil Rakyat, Jaksa Pendamai, Pengamal Undang-Undang, Pesuruhjaya Sumpah, Pengetua/Guru Besar (Sekolah Kerajaan Sahaja), Penghulu, Pengerusi JKKK, Pegawai Polis berpangkat ASP Keatas, Pegawai Tentera berpangkat kapten atau setaraf dan keatas]
           
(c)        Permohonan dari pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Kerajaan, badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah memajukan permohonan tersebut melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan menyertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini (termasuk Kenyataan Cuti) serta Laporan Nilaian Prestasi Tahunan bagi tiga (3) tahun terakhir berturut-turut.

(d)        Permohonan yang tidak mematuhi/memenuhi syarat-syarat di atas tidak akan dipertimbangkan.

(e)        Tarikh tutup permohonan termasuk permohonan melalui pos hendaklah di terima oleh Majlis Daerah Setiu selewat-lewatnya sebelum/pada         05 Julai 2016

(f)         Permohonan yang di terima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

(g)        Calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.  Majlis Daerah Setiu tidak akan bertanggungjawab keatas semua perbelanjaan calon yang akan menghadiri temuduga tersebut.  Mereka yang tidak dihubungi dalam tempoh enam (6) bulan selepas tarikh tutup permohonan adalah dianggap tidak berjaya.

(h)        Borang permohonan yang lengkap sempurna diisi hendaklah di hantar kepada alamat di bawah dengan menulis jawatan yang dipohon di sebelah atas kiri penjuru sampul surat;


Yang Dipertua,
Majlis Daerah Setiu.
Wisma MDS,
22100 Bandar Permaisuri,
Setiu, Terengganu.

No comments:

Post a Comment